Skip links

Strømnesåsen

Strømnesåsen, Råde
Strømnesåsen en et svært stort prosjekt i Råde-målestokk. Det er i praksis snakk om en ny tettstedsdel og innenfor et så stort boligområde vil det være viktig å legge til rette for et variert botilbud for å få en god sosial sammensetning i befolkningen, hvilket det også er lagt rette for i reguleringsplanen.
Det regulerte område ligger i Strømnesåsen 1,5 til 2 kilometer syd for Råde sentrum, Karlshus, et levende bygdesentrum med ulik næringsvirksomhet matbutikker, kafeer, barnehager samt barne- og ungdomsskole. Tomb videregående skole ligger 6 km fra eiendommen. For pendlere ligger også Østfolds største og mest benyttede pendlerstasjon for tog etablert på Karlshus med en reisetid på 1 time til Oslo S.
Park & Anleggs arbeider omfatter et komplett vei- og VA system for Strømnesåsen felt nord.
  • Bygging av nytt kryss på Fylkesvei 349 inklusive 2 nye busslommer og adkomst til disse.
  • Bygging av ny adkomstvei, V11, med tilhørende gang- og sykkelveg fra Fylkesvei 349. Lengde ca. 1.200 m. Inkludert utforming av kryss med tilkomstveier.
  • Bygging av komplett VA-anlegg bestående vann-, spillvann- og overvannsledninger med tilhørende kummer og utrustning.
  • Bygging av komplett trykkøkningsstasjon for vann.
  • Opsjoner på bygging av komplette tilkomstveier for tomtene med tilhørende tekniske anlegg.
Prosjektdato
Kontraktsum
Prosjektleder

Petter Skår Johansen

Fagområder

Grunn, VA, Sprengning, Transport

Byggherre
Strømnesåsen

Høytliggende og vestvendte tomter i nærhet til togstasjon og E6