Skip links

Lærling

Lærling i Park & Anlegg

Park & Anlegg er en av regionens største lærling-bedrifter innen bygg- og anleggsfagene og vi tar inn nye lærlinger og lærekandidater hvert år.

Som lærling hos oss får du en egen fagleder og inkluderes i en fadderordning gjennom hele læretiden. Opplæringen er både variert og spennende, og den dekker alle kompetansemål i læreplanen. Vi tilbyr faglig dyktige mentorer, godt arbeidsmiljø og konkurransedyktige betingelser. Vårt mål er at du trives og ønsker å bli værende i Park & Anlegg etter bestått fagprøve.

Sammen bygger vi varige verdier!

Park & Anlegg er selvstendig godkjent lærebedrift i disse fem fagene; Anleggsgartnerfaget, Anleggsmaskinførerfaget, Fjell- og bergverksfaget, Vei- og anleggsfaget og Betongfaget.

Faglært lærling
600x600pix_Lærlinger_Park&Anlegg_4

Vårt mål er at du trives og ønsker å bli værende i Park & Anlegg etter bestått fagprøve!
Terje H. Jakobsen – Lærling ansvarlig

Gå i lære i Park & Anlegg

Vi er selvstendig
godkjent lærebedrift i
disse seks fagene;
Anleggsgartner,
Anleggsmaskinfører,
Fjell- og bergverk, Vei-
og anlegg og Betong, ADK-rørlegger

ADK-rørleggerfaget

I dette faget vil du blant annet jobbe med:

 • Planlegging og gjennomføring av rørinstallasjoner
 • Legging av vann- og avløpsrør, nedsetting og kobling av kummer
 • Utfylling av sjekklister i forbindelse med KS-dokumentasjon
 • Legging av stikkledninger og anboring på hovedledning
 • Grunnarbeid i anleggsfaget
Anleggsgartnerfaget

I dette faget vil du blant annet jobbe med:

 • Bygging og vedlikehold av utearealer og tilrettelegging for lek, idrett og fritid for alle brukergrupper
 • Drift og vedlikehold av parker, hager, rekreasjons- og boområder og kulturlandskap
 • Behandling av jord, planter, stein, betong og tre
 • Natursteinsmuring
 • Arbeidsplanlegging
 • Bruk av maskiner og utstyr
Vei- og anleggsfaget

I dette faget vil du blant annet jobbe med:

 • Bygging, drift og vedlikehold av veier
 • Anleggs- og grunnarbeider
 • Arbeidsvarsling
 • Stikking og oppmåling
 • Anleggsarbeid, grunnarbeid og drift av anlegg
 • Vann- og avløp
 • Bruk av masseforflytningsmaskiner
Fjell- og bergverksfaget

I dette faget vil du blant annet jobbe med:

 • Betjening av borerigg
 • Drift av knuseverk
 • Stikking og oppmåling
 • Boring og sprenging
 • Rensning og sikring av fjell
 • Bruk og vedlikehold av andre maskiner og utstyr
Anleggsmaskinførerfaget

I dette faget vil du blant annet jobbe med:

 • Bruk av maskiner og avansert teknologisk utstyr
 • Masseforflytning og transport
 • Kommunalteknikk, vann- og avløpsanlegg
 • Grunnarbeid og veibygging
 • Nivellering og stikking
Betongfaget

I dette faget vil du blant annet jobbe med:

 • Fundamentering, forskaling, armering
 • Utstøping av betong
 • Produksjon av betongelementer
 • Betongrehabilitering, branntetting og fuging
Landmåler Leica gps

Terje H. Jakobsen

Lærling ansvarlig

terje@park-anlegg.no
995 60 475