Skip links

Årum bru på riksvei 22

Share

Park & Anlegg bygger ny bru og over E6 på Årum, RV 22, mellom Sarpsborg og Fredrikstad på oppdrag fra Statens vegvesen og Bypakke Nedre Glomma. I tillegg til ny bru skal det anlegges ny rundkjøring samt- gang og sykkelvei i vest og vei med “park and ride”-anlegg i øst.

Tirsdag 21. Sept ble den første av tilsammen to storstøper på den nye broen over E6 på Årum gjennomført. 460m3 betong ble levert prosjektet av 65 betongbiler.
Arbeidene med storstøpen pågikk fra morgen til kveld og Park & Anlegg stilte med “cateringmannskap” som grillet hamburgere og pølser for å holde de 25-30 arbeiderne og funksjonærene som var i sving med nok energi til å holde på denne lange dagen.

Storstøpen var vellykket og prosjektet er i rute til ferdigstillelse sommeren 2022. Neste storstøp for prosjektet og broen vil foregå i desember 2021.

default

Fakta om prosjektet

Bypakke Nedre Glomma står som utbygger og Rv22 Årum bru er et samarbeidprosjekt mellom Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet om framtidens transportsystem i Nedre Glomma. Arbeidene med Rv22 Årum bru skal pågå frem til sommeren 2022 og er del av Bypakke Nedre Glomma fase 1, som delfinansieres med bompenger.

Prosjektet består av følgende:

  • Årum bru over E6 er 69 m lang og 15 m bred med til førselveier
  • Gråvollen gang og sykkelkulvert under rv22 er 21 m lang og 5,5 m bred
  • Årum gang og sykkelkulvert under påkjøringsvei til E6 er 21 m lang og 5,5 m bred
  • Kalkstabilisering 23 000 m ved Årum kulvert
  • Gang- og sykkelveg total 1060 meter
  • Utvidelse av rundkjøring på rv22 vest for E6
  • Ny pendlerparkering øst for E6
  • Fylling av 20 000 m3 lette masser
  • Prosjektkostnad 150 millioner kroner (2020 kr.)

Høye krav til kompetanse i fundamentering og betongteknologi

I anleggsområdet er det bløte leirmasser med noe kvikkleire og varierende dybder til berg. Årum bru blir fundamentert i en kombinasjon av stålkjernepeler og direkte til berg. Gråvollen kulvert fundamenteres direkte på berggrunn, mens Årum kulvert blir fundamentert på kalkstabilisert grunn. For å lette jordtrykket mot grunn bygges store deler av det nye veianlegget på fylling av komprimerte lettemasser. Det gir god isolasjon og drenerer godt, samt at det gir en stabilitetsikring med liten risiko for utfasing og deformasjon av fylling.

Trafikkavvikling

Ved at arbeidene foregår tett på en svært trafikkert Rv22 og E6 er det noen utfordringer med trafikkavvikling til enkelte tider på døgnet, men i hovedsak har dette gått veldig greit. Fokus på god trafikksikkerhet i de mange faseomleggingene underveis i prosjektet har gjort at bilister kan passere som normalt og arbeidere jobber med trygg avstand til trafikken.

default