Skip links

Oppstart på spennende jobb i Hvaler for Hafslund Nett.

Share

Samarbeidsprosjekt mellom Hafslund Nett og Statens Vegvesen på Hvaler

Park & Anlegg AS er godt i gang med byggingen av en 2,9 km lang kombinert føringsvei for høyspentkabler og fundament for den nye gang- og sykkelveien mellom Håholmen og Lerdalsveien på Vesterøy.

Arbeidene utføres i sjøkanten langs eksisterende veibane hvor fjellknauser fjernes og steinmasser fylles i sjøen på hele strekningen. Dette danner fundament for det videre arbeidet på både føringsveien og gang- og sykkelveien.  I første omgang skal gang- og sykkelveien fylles opp til nedre bærelag, ferdigstillelsen av denne kommer på et senere anbud.

Planlagt ferdigstillelse er ultimo juni 2020.

Arbeidene igang med boring og skyting av fjellknauser i linjen.
Ny gang og sykkelvei fra Håholmen til avkjøringen ved Nordengåsen.
Utfylling av steinmasser til gang og sykkelveien er godt igang.
Morgenbilde: Flott soloppgang.

Hafslund Nett i samarbeid med Statens Vegvesen.

Det er Hafslund Nett i Samarbeid med Statens Vegvesen som er byggherre på prosjektet. De ønsker å erstatte de gamle høyspentkablene som nå går i luften med kabler som går i bakken. Samtidig bygger Statens Vegvesen fundamentet til den planlagte gang- og sykkelveien som skal ferdigstilles senere. Det skal også bygges en ny gangbro over sundet ved Stokken, hvor vi i Park & Anlegg AS har fått jobben med grunnarbeidet for fundamentene til den nye broen.

Høye krav til ytre miljø.

Ved arbeid i og langs sårbare områder og kystnære strøk er det strenge miljøkrav. Det gjelder blant annet spesifikke krav til type arbeid som kan utføres og fylling av drivstoff på anleggsmaskiner i anleggsområdet. På grunn av fuglelivet og undervannsfaunaen (ålegress) i området har det vært føringer fra fylkesmannen om at om at løse steinmasser først kan tippes i sjøen fra 15. september.

Dronebilde sett fra Stokken retning nord mot Kjøkøysundet.
Dronebilde sett fra Stokken retning syover mot Ødegårdskilen.