Skip links

Eidsberg: Park & Anlegg AS er tildelt ny kontrakt med SVV, Vei-vedlikehold FV124.

Share

Park & Anlegg AS har inngått kontrakt med Statens Vegvesen på å utføre trafikksikkerhetstiltak av FV 124 mellom Lekum Mølle til Sekkelstenkrysset i Askim. Veistrekket som skal utbedres er ca 6,5km langt, det skal utføres arbeider på begge sider av fylkesveien.

Vegen skal utvides med 6 m sikkerhetssone på begge sider av hensyn til fare for viltpåkjørsel, dette innebærer sprengningsarbeider på deler av strekket. Jobben går ut på at det skal masseutskiftes for å forsterke veiskulder inkl gravearbeider for ny grøft for overvannshåndtering. Samtidig med gravearbeidene skal det legges ned trekkerør for fiber på hele strekket.

Arbeidene hadde oppstart 1. april og skal gå frem til oktober 2020. Kontraktsum er på 11,5 mill kroner.

Det er stort fokus på sikkerhet ifm trafikkavvikling gjennom anleggsområdet, det blir benyttet lysregulering for å styre trafikken på strekket med nedsatt hastighet til 50 km/t.

 

Mens arbeidene pågår er det lysregulert på stedet.
Arbeidene med rensk og sprengning er igang.